Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky účasti študenta na (individuálnom) kurze

  1. Prihláška na kurz je registrovaná prijatím objednávky elektronickou formou na email info@july.sk a je záväzná po obdržaní platby na vybraný kurz, na základe vystavenej faktúry. Faktúru je potrebné uhradiť aspoň 3 dni pred začiatkom kurzu. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet july languages.
  2. Učebné materiály – môžu a nemusia byť zahrnuté v cene kurzu, podľa toho, aký kurz/balíček ste si vybrali. Odporúčame si zakúpiť učebné materiály až po prvej vyučovacej hodine.
  3. Miesto v kurze je neprenosné na iného účastníka.
  4. Ak študent neoznámi škole/lektorovi neúčasť na výučbe minimálne 24 hodín vopred, škola neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu, ani náhradnú hodinu.
  5. Stornovanie kurzu/vrátenie poplatku za kurz.: Jazyková škola si vyhradzuje právo zrušiť kurz pred jeho začiatkom. Platba bude účastníkovi vrátená na účet v plne uhradenej sume. Študent má nárok na vrátenie 95% poplatku za kurz na základe písomnej žiadosti o vystúpení z kurzu pred začiatkom kurzu. Študent má nárok na vrátenie 80% zostávajúceho poplatku za kurz na základe písomnej žiadosti pri vystúpení z kurzu do 7 kalendárnych dní od prvej vyučovacej hodiny, na ktorú sa študent zaregistroval. Neskôr študent stráca nárok na vrátenie akejkoľvek časti poplatku.
  6. Týmto študent poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, mobilné číslo, mailový kontakt) spoločnosťou july languages.
  7. Týmto študent súhlasí s posielaním informácií ohľadom kurzov emailom alebo sms-správou na mobilné číslo.
  8. Pre pokračovanie výučby po vyčerpaní zakúpeného balíčka, je nutná opätovná objednávka/registrácia do zvoleného kurzu.